ในช่วงปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดย สปสช. ถูกตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน การจำกัด งบประมาณสนับสนุนของรัฐต่อระบบหลักประกันสุขภาพ และการตรวจสอบการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสุขภาพ เช่น สสส. ซึ่งรัฐบาลให้เหตุผลว่า มีการใช้งบกองทุน สสส. ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ จนนำไปสู่ การปลด บอร์ด สสส. ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้รับผลกระทบ ไม่สามารถ ดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง สร้างความกังวลให้กับภาคประชาสังคมว่า รัฐบาลมีแนวโน้ม จะควบคุมบทบาทภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพของไทย ซึ่งได้ปรับระบบการทำงานในช่วง หลายปีที่ผ่านมา โดยหันมาเน้นการกระจายอำนาจและสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม หลายฝ่าย กำลังวิตกว่า หากภาครัฐพยายามดึงอำนาจในการบริหารจัดการระบบสุขภาพกลับเข้าสู่ระบบราชการแบบในอดีต ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ที่พัฒนาขึ้นบนฐานสิทธิมนุษยชนและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบสุขภาพของประเทศ

Please reload