ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนโดยสมบรูณ์ แต่ละประเทศจึงกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และสร้างความเชื่อมโยง

ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน เพื่ออำ.นวยความสะดวกในด้านการค้า

การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตต่างๆ

Please reload