ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนโดยสมบรูณ์ แต่ละประเทศจึงกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และสร้างความเชื่อมโยง

ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน เพื่ออำ.นวยความสะดวกในด้านการค้า

การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตต่างๆ

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png