ความเห็นต่างในเรื่องการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข และสำ.นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ได้เขม็งเกลียวขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ภายหลัง

จากการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพ” ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้พยายามผลักดันมาตั้งแต่

ปลายปี 2555 - 2557

Please reload