ความเห็นต่างในเรื่องการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข และสำ.นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ได้เขม็งเกลียวขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งและการเผชิญหน้ากันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ภายหลัง

จากการเดินหน้านโยบาย “เขตสุขภาพ” ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้พยายามผลักดันมาตั้งแต่

ปลายปี 2555 - 2557

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png