กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามแก้ไขพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้มานาน แม้ว่าจะมี

การแก้ไขแล้วหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2530 แต่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำ.ให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อยกเลิกและทดแทนกฎหมายเดิม ร่างกฎหมาย

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” (ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557)1 แต่เมื่อมี

การเผยแพร่ร่างกฎหมายดังกล่าวปรากฏว่าเครือข่ายสาธารณสุขได้ร่วมกันคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมาย

ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง จนเป็นข่าวตามสื่อโทรทัศน์และสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งมีการประชุมชี้แจงถึงผลกระทบ

จากร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง

Please reload