ไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษาครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ควันพิษจากเหตุไฟไหม้ขยะซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุน

ได้ลอยปกคลุมพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นเขตชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจำ.นวนมากและแผ่กระจายเป็นระยะทางไกลไปยังเขตอื่นๆ

ของจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ จนทางการต้องอพยพประชาชนกว่าพันครอบครัวออกจากพื้นที่ และประกาศ

เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน1 รวมทั้งระดมพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครจำ.นวนมาก

เข้าดับไฟ ใช้เวลาถึง 8 วันกว่าจะควบคุมเพลิงได้ และในเวลาอีกไม่นานก็เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะแห่งเดิมซ้ำ.ขึ้นอีกถึง

2 ครั้ง จนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดคำถามต่อภาครัฐ องค์กร

ปกครองท้องถิ่นและชุมชนถึงแนวทางในการจัดการขยะที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

Please reload