เหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงถึงขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดเชียงรายสามารถรับรู้

ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและภาคอีสานบางส่วน รวมทั้งผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพฯ ซึ่งเกิดจาก

การเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยา แผ่นดินไหวดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน โรงเรียน

โรงพยาบาล ภาคธุรกิจ โบราณสถาน ถนนและเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

แก่ประชาชนถึง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำ.ปาง และกำ.แพงเพชร ภายหลังการเกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ได้เกิดแรงสั่นสะเทือน (Aftershock) อีกกว่า 1,200 ครั้ง1 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ศูนย์อำ.นวยการเฉพาะกิจแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงรายได้สรุปสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยว่ามีพื้นที่ประสบภัยพิบัติรวม

ทั้งสิ้น 7 อำ.เภอ 50 ตำ.บล 609 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 8,935 หลังและมีผู้เสียชีวิต 1 คน 2 เหตุการณ์

แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนในภาคเหนือรวมทั้งสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

รอยเลื่อนต่างๆ ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Please reload