เณรคำ พระนอกรีตกับแนวทางการแก้ไข

ชีวิตของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถ้ามีความมักน้อย สันโดษ ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะมีศีลจริยวัตรที่งดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน แต่ถ้าพระภิกษุเริ่มสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาอานาจแล้ว ในที่สุดจะกลายเป็น “พระนอกรีต” ที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาและทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีของเณรคาก็เช่นกันภาพเณรคำที่ใช้สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและประพฤติตนไม่เหมาะสมก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง ปัญหาพระนอกรีต นอกจากจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

Please reload