คดีปราสาทพระวิหาร

ปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก คดีปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชาที่แม้ว่าศาลโลกได้มีการตัดสินให้ตัวปราสาทตกเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ปี 2505 แต่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศก็ยังไม่ยุติ โดยไทยและกัมพูชาต่างอ้างพื้นที่รอบตัวปราสาท และเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนเป็นระยะคาตัดสินของศาลโลกในปี 2556 มีความสาคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศในการลดความตึงเครียดที่สะสมมานาน โดยให้ทั้งสองประเทศไปดาเนินการร่วมกันเพื่อกาหนดเส้นขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาท

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png