ทุจรติการสอบครู

ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในแต่ละปี เป็นการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก มีตาแหน่งว่างเพียงหลักพันอัตราในขณะที่ผู้สมัครสอบมีหลายหมื่นถึงหลัก แสนราย เมื่อต้นปี 2556 ข่าวการทจุ ริตในการสอบครูผู้ช่วยทาให้สังคมตระหนกตกใจกับกรณีดังกล่าว โดยพบว่ามีการโกงอย่างเป็นขบวนการ ทั้งผู้เข้าสอบ ผู้จัดสอบ และยังเกี่ยวพันไปถึงข้าราชการระดับสูงด้วย และเป็นสิ่งที่น่าขบคิดว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะสมมานานทั้งปัญหาการทุจริต ปัญหาจริยธรรม และคุณภาพของครู จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาของประเทศอย่างไร

Please reload