P4P ยาดีสำหรับวงการสาธารณสุข...จริงหรือ

ปัญหาสมองไหลของบุคลากรสาธารณสุขเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนาน กระทรวงสาธารณสุขต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรสาธารณสุขแต่ละคนตามผลงาน ที่เรียกว่า P4P เพื่อจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุขตั้งใจทางานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นแต่รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นที่ถกเถียงในวงการสาธารณสุขว่า อาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในชนบทห่างไกลย้ายมาทางานในตัวเมือง รวมทั้งอาจเป็นการลดทอนคุณภาพการให้บริการลงโดยจะเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณในการให้บริการแทน สังคมคงต้องติดตามกันต่อไปถึง

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png