โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

กับอนาคตประเทศไทย

นับตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้เสนอร่าง “พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” เพื่อยกเครื่องระบบคมนาคมขนส่งของไทยที่ขาดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเทศไทยล้าหลังลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยวงเงินกู้จานวนมหาศาลและวิธีการทางงบประมาณที่ผิดปกติ รวมทั้งความไม่ชอบมาพากลของการจัดการโครงการ ก่อให้เกิดคาถามจากหลายภาคส่วนว่า โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยการกู้เงินจานวน 2 ล้านล้านบาทนี้ จะช่วยพัฒนาประเทศไทยหรือ เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png