โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

กับอนาคตประเทศไทย

นับตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้เสนอร่าง “พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท” เพื่อยกเครื่องระบบคมนาคมขนส่งของไทยที่ขาดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเทศไทยล้าหลังลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ด้วยวงเงินกู้จานวนมหาศาลและวิธีการทางงบประมาณที่ผิดปกติ รวมทั้งความไม่ชอบมาพากลของการจัดการโครงการ ก่อให้เกิดคาถามจากหลายภาคส่วนว่า โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยการกู้เงินจานวน 2 ล้านล้านบาทนี้ จะช่วยพัฒนาประเทศไทยหรือ เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

Please reload