ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ

 

คำกล่าวที่ว่า “ประเทศไทยนับว่ายังโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเดียวกัน เพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสภาวะอากาศ หรือจากธรรมชาติเองก็ตาม มักไม่ใคร่เกิดบ่อยนัก และแม้จะเกิดแต่ก็ไม่รุนแรง” นั่นคือ ความรู้พื้นฐานที่คนไทยรับรู้และบอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น... แต่มาวันนี้ วันที่โลกได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จาก “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งมนุษย์มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อ “โลกป่วย” ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยก็ป่วยตามไปด้วย