จังหวัดจัดการตนเอง

เมื่อรากหญ้าประชาชนท้าทายอำนาจรัฐ

‘จังหวัด’  เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย มาตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แม้ช่วง 80 ปีที่ผ่านมาได้มีการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นลำดับ  โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2540 แนวคิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหลายฉบับ แต่การตั้งคณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ในปี 2553 เพื่อหาทางแก้ความขัดแย้งทางการเมือง ก็นำไปสู่ข้อเสนอเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” ที่มีประชาคมในจังหวัดต่างๆ ขานรับและขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักในรอบปีที่ผ่านมานี้

Please reload