บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ไม่ถูกตอบ? 

นับจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 วันเริ่มต้นของการบังคับใช้ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน )(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ได้เพิ่มอีกภารกิจอีกอย่างหนึ่งให้กับชีวิตของคนไทยกือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุตั้งแต่ 7-14 ปี (ประมาณ 8 ล้านคน) ต้องพาลูกหลานไปยังเขต เทศบาล หรืออำเภอเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน เสียงสะท้านกลับจากผู้ใหญ่ในสังคมไทยต่อ “บัตรประชาชนเด็ก” พบว่า มีทั้งแง่บวกและลบ ขณะที่เสียงจากเด็กๆ แล้ว บัตรใบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น-ยินดีทีเดียว 

Please reload