วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน”

อีกเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ทำนองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่ เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติหนึ่งอาเซียน ภายใต้คำขวัญ “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” (One Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยกำลังขยับตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ไทยแลนด์

Please reload