ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร จากโลก ... ถึงไทย

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ด้านอาหารอย่างน่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ถึง 5 ปี เกิดขึ้นติดๆ กันถึง 2 ครั้ง  ประเทศไทยเองกำลังตกอยู่ในสภาวการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร เพราะสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาไทยใกล้สูญพันธุ์ เกษตกรขายที่ทิ้ง และปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่ยังแก้ไม่ได้สะเด็ดน้ำ เช่น ปัญหาโครงสร้างของที่ดินทำกินและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรอาหาร และปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยงยืน

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png