ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร จากโลก ... ถึงไทย

โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ด้านอาหารอย่างน่าหวาดหวั่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ถึง 5 ปี เกิดขึ้นติดๆ กันถึง 2 ครั้ง  ประเทศไทยเองกำลังตกอยู่ในสภาวการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร เพราะสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาไทยใกล้สูญพันธุ์ เกษตกรขายที่ทิ้ง และปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่ยังแก้ไม่ได้สะเด็ดน้ำ เช่น ปัญหาโครงสร้างของที่ดินทำกินและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรอาหาร และปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยงยืน

Please reload