เด็กไทยไอคิวลดลง

ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง 

องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ สรุปตรงกันว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ำ มีสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการขาดไอโอดีน สอดคล้องกับการสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่พบว่าเด็กไทยสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน ขณะที่ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยทั่วประเทศ (พ.ศ. 2551- 2552) พบผลน่าตกใจว่าเด็กไทยเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน คือระดับ 90 ถึงประมาณร้อยละ 25 ทั้งหมดชี้ว่า น่าจะเป็นผลพวงของความ “ล้มเหลว” การปฏิรูปการศึกษาครั้งก่อน และการเลี้ยงดูที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา

Please reload