กฎควบคุม “สเต็มเซลล์” :

ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า

ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา วงการสุขภาพมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการรักษาและขายผลิตภัณฑ์ สเต็มเซลล์กันอย่างคึกคักและครึกโครม ราวกับเป็นสินค้าเสริมซ่อมสุขภาพทั่วไป ข้อความที่โฆษณาขาดทั้งพื้นฐานทางวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย และมีจำนวนมากที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค จนสมาคมแพทย์ในสหรัฐอเมริกาชี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลอกลวงบริการและรักษาสเต็มเซลล์อย่างขาดจริยธรรม และโฆษณาเกินจริง

DOWNLOAD
Please reload