ธรรมาภิบาลระบบยามีปัญหา

ยาไทยถึงแพงทะลุฟ้า

ตัวเลขค่าใช้จ่ายยาของคนไทยที่สูงร่วมปีละ 2 แสนล้านบาท สะท้อนให้เห็นสารพัดปัญหาที่หมักหมมเรื้อรังอยู่ใน “ระบบยา”  ของประเทศ ตั้งแต่ยาที่มีสิทธิบัตรผูกขาดราคาแพง คนไทยจำนวนหนึ่งใช้ยาฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น ขณะที่อีกจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ จนถึงไม่มียากินหรือใช้เมื่อป่วย มีการส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยากับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ความอ่อนแอ ล้มเหลวของการควบคุม ดูแล ตรวจสอบในทุกระดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชี้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหาธรรมภิบาลเรื่องยาอีกมาก 

DOWNLOAD
Please reload