ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ

แม้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551 จะเป็นครั้งแรก แต่เวทีที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” นั้น ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 7 ปีแล้ว จากการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้คน ชุมชน องค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานด้านสุขภาวะไปสู่กลไกและกระบวนการทีมีส่วนร่วม จากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ในการสะท้อนปัญหาและการผลักดันนโยบายสุขภาวะ

Please reload

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png