สงครามหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์

การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน

ประชาชนสามารถเข้าถึงยาเพิ่มขึ้นจากการลดราคายาลงอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของการให้ทุนสนับสนุนระหว่างประเทศ และความยอมรับถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความสมดุลในระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้น และการใช้มาตรการยืดหยุ่นในความตกลงทริปส์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของประเทศสมาชิกในองค์การการค้าโลก

Please reload