10 สถานการณ์สำคัญในรอบปี 2547 

1. จีเอ็มโอ

 

เดือนกรกฎาคม 2547 เกิดข่าวเรื่องมะละกอสายพันธุ์ตัดแต่งยีนส์ในห้องปฏิบัติการสถานีทดลองพืชสวน สำนักวิจัยพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กระจายเข้าถึงไร่นาเกษตรกรและสู่ท้องตลาด ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมายอมรับความจริงและทำลายต้นมะละกออย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะกระจายออกนอกพื้นที่เป็นวงกว้าง   แต่กว่าผลพิสูจน์จะออกมาและรัฐบาลยอมรับว่า  มีการแพร่กระจายมะละกอจีเอ็มโอในไร่นาจริงก็ล่วงเข้าเดือนกันยายน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ เมื่อพบว่ามะละกอจีเอ็มโอเข้าสู่ท้องตลาดโดยแยกไม่ออก ผู้บริโภคไม่กล้ารับประทาน  แม่ค้าส้มตำขายส้มตำได้น้อยลง ลามไปถึงตลาดต่างประเทศ เมื่อสหภายยุโรป (อียู) ระงับการนำเข้าผลไม้กระป๋องพวกฟรุตสลัด  หลังจากรัฐบาลมีท่าทีจะพิจารณาอนุญาตให้ทดลองปลูกในระดับไร่นาและให้นำพืชและสัตว์จีเอ็มโอจากต่างประเทศเข้ามาในไทยได้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547ซึ่งขัดกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ที่ห้ามการปลูกทดลองพืชจีเอ็มโอในไร่นา  และยังไม่มีงานวิจัยหรือสถาบันใดรับรองความปลอดภัยของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  จึงเกิดกระแสต่อต้านจากภาคประชาชนทุกระดับ หลังจากนั้น 10 วัน รัฐบาลจึงยอมถอนวาระพิจารณาการทดลองปลูกพืช จีเอ็มโอ ในระดับไร่นาออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2547

 

 

2.   ปัญหาโครงการ 30 บาทในปีที่ 3

 

เข้าสู่ปีที่ 3  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่รัฐบาลตั้งใจให้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงทุกคน พบว่ายังไม่เป็นจริงยังมีคนไทยกว่า 3 ล้านคนที่ยังไม่ได้บัตร โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่รอการรับรองสัญชาติไทยจำนวนหลายหมื่นที่เคยได้บัตรทองแล้วถูกยึดบัตรคืน ตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่าโครงการนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีคนไทยเร่ร่อน หรือชื่อตกหล่นจากทะเบียนบ้านที่ยังคงไม่ได้รับบัตรทอง  ปัญหาถัดมาคือเรื่องงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้อย่างจำกัดก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปี 2547  ส่งผลให้โรงพยาบาลประสบปัญหาค่าใช้จ่ายเกินงบ  สำหรับการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  การคลอดบุตรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ  รองลงมาคืออุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียอวัยวะหรือพิการ  ส่วนการร้องเรียนเรื่องบริการพบว่าในปี 2546 มี 4,566 เรื่อง แต่ปี 2547 เพิ่มขึ้นเป็น 14,105 เรื่อง