นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ประธานกรรมการ

นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท

กรรมการ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์

กรรมการ

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

กรรมการ

นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

กรรมการ

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

กรรมการ

นางสาวสมพร เพ็งค่ำ

กรรมการ

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

กรรมการ

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

กรรมการ

นางอรวรรณ สุทธางกูร

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Please reload

บทบาทหน้าที่ของกรรมการชี้ทิศทาง 

 

  • ทำหน้าหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ กำหนดทิศทาง และกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน มีความก้าวหน้า มีความเป็นกลางทางวิชาการ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ สสส. และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประเมินภายในเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามแผน ตามความเหมาะสมทางวิชาการ และความเป็นจริงของสถานการณ์

  • ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ