นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ประธานกรรมการ

นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ

กรรมการ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์

ผู้จัดการ สำนักงานพัฒนาข้อมูลระบบสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์

ผู้อำนวยการ สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กรรมการ

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร

นักวิจัยอิสระ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวยุวดี คาดการณ์ไกล

กรรมการ

กรรมการ

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวสมพร เพ็งค่ำ

นักวิจัยอาวุโส โครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HITAP)

กรรมการ

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยมในมนุษย์

กรรมการ

นางอรวรรณ สุทธางกูร

ผู้อำนวยการวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ผู้จัดการ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา

นักวิชาการ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ที่ปรึกษา องค์กรชุมชนคลองขนมจีนอำเภอเสนา จ. อยุธยา

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Please reload

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชี้ทิศทาง 

 

  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานแผลงาน วางกลยุทธ์ ประสานงานกับเครือข่ายอื่นๆ
    และสนับสนุนด้านวิชาการให้กับแผนงานตามความเหมาะสม

  • กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วางระบบกาบริหารจัดการของแผนงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านบัญชีการเงิน และการสนับสนุนโครงการย่อยภายใต้แผนงาน
    โดยไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อการสนับสนุนและกิจกรรม พ.ศ. 2550 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

  • ดูแล กำกับติดตาม เพื่อให้โครงการย่อยเป็นไปตามแผนงาน ตามความเหมาะสมทางวิชาการ และความเป็นจริงของสถานการณ์

  • หน้าที่อื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงานนี้ บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์