พฤติกรรมสุขภาพของ

คนไทย

มิถุนายน 2564

กัญญา อภิพรชัยสกุล
คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

ตัวชี้วัดสุขภาพประชากรในระดับพื้นที่ของประเทศไทยในรายงาน “สุขภาพคนไทย 2564” นำเสนอเนื้อหาเพื่อสะท้อนความหลากหลายของประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่ โดยจำแนกออกเป็นระดับจังหวัด ภูมิภาค เขตสุขภาพพิเศษ รวมถึงพื้นที่บนโลกออนไลน์ โดยเนื้อหายังคงเน้นไปที่พฤติกรรมทางสุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ 


สำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรไทยที่สำคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งพบว่าคนใต้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่สูงสุดในทุกภาค ในขณะที่คนเหนือมีสัดส่วนคนดื่มสุราสูงสุด 

อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 และ 2560, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สัดส่วนประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ดื่มสม่ำเสมอ ได้แก่ ดื่มทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) หรือ ดื่มเกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) หรือดื่มวันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์) หรือ ดื่มทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) ดื่มนานๆ ครั้ง ได้แก่ ดื่มทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) หรือ ดื่ม 8-11 วัน/ปี หรือ ดื่ม 4-7 วัน/ปี หรือ ดื่ม 1-3วัน/ปี

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

วิถีชีวิตก็เป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกของคนไทยเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ มะเร็ง เนื้องอก โรคระบบไหลเวียนโลหิต และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้สูงกว่าคนในภาคอื่น ปัจจัยเสี่ยงหนีไม่พ้น ภาวะโรคอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นในปี 2557

สัดส่วนประชากรไทยที่มีภาวะอ้วน ปี 2551-52 และ ปี 2557

หมายเหตุ: ภาวะอ้วนหมายถึงผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม.2

ที่มา: การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 และ 5, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

จากพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยส่งผลต่อสุขภาพพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้กำหนดนโยบายจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงได้อีกด้วย

 

ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ในรายงานสุขภาพคนไทย เล่มปี 2564 นี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทยมองเห็นประเด็นสุขภาพของประเทศไทยที่มีความหลากหลายตามบริบทพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

ภาพประกอบโดย  www.freepik.com

มองเด็กไทยในยุคโควิด-19 ระลอก 3

มิถุนายน 2564

วัคซีน-การปรับชีวิต เข็มทิศอนาคต กับฉากทัศน์ประเทศไทยหลังจาก 120 วัน
ข้างหน้า

มิถุนายน 2564

พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

2021-June-06.png

มิถุนายน 2564