ครอบครัวเปราะบาง

มิถุนายน 2563

กัญญา อภิพรชัยสกุล

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยมีลักษณะเปราะบางมากขึ้น  พบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สัมพันธภาพในครอบครัวอ่อนแอลง จากการสำรวจระดับประเทศพบความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวไทยมีความชุกมากถึงร้อยละ 34.6 โดยส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ รองลงมาเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงจะถูกกระทำโดยบุคคลในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่มาจากคู่สมรส

ในปี 2560 พบว่ามีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสูงถึง 1,200 เหตุการณ์ และยังพบอีกว่า ผู้หญิงจะเป็นผู้ถูกกระทำ ในขณะที่ผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำ สำหรับสาเหตุหรือปัจจัยหลักมาจากความหึงหวง นอกใจ บันดาลโทสะ และจากการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ความเข้มแข็งของครอบครัวไทยด้านการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่ต้องเร่งเสริมสร้างอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงภายในครอบครัวต้องลดลงให้ได้

 

สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ในเล่มรายงานสุขภาพคนไทย ฉบับปี 2562 สื่อสังคมสื่อสองคม ได้ที่ https://www.thaihealthreport.com/report2562

TH_WEBARTICALE_JUNE_22-01.png

วิกฤตขยะพลาสติก ถูกซ้ำเติมโดยโควิด-19

มิถุนายน 2563

TH_WEBARTICALE_JUNE_24-01.png

การโดดเดี่ยวตัวเองระดับโลก
(Global self-isolation)

มิถุนายน 2563

TH_WEBARTICALE_JUNE_23-01.png

ครอบครัวเปราะบาง

มิถุนายน 2563

© 2014 by Thai Health Report

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-0201-4  ต่อ 531, 532, 630 โทรสาร 02-441- 9333  

Facebook_Logo_(2019).png