การเติบโตของอุตสาหกรรมมาพร้อม
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

กุมภาพันธ์ 2564

กัญญา อภิพรชัยสกุล

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

ท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราไม่สามารถปฏิเสธความต้องการให้เกิดความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ อุตสาหกรรม เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะสามารถกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน เกิดการผลิตในด้านต่าง ๆ รวมถึงก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ตามมาจากการเจริญเติบโตทางทางด้านอุตสาหกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณกากของเสีย  น้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมถึงมลพิษทางอากาศ

สำหรับประเทศไทยแนวโน้มในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  พร้อมกับพบการเพิ่มขึ้นของกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยจังหวัดที่มีปริมาณกากของเสียอันตรายสูงสุด เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดที่มีปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา หากพิจารณาเพียงแค่เดือนเดียวก็พบว่าปริมาณกากของเสียรวมของประเทศมีสูงถึงกว่า 6 แสนตัน แม้ในจำนวนนี้จะรวมกากของเสียไม่อันตรายอยู่ด้วยก็ตามแต่ก็คงหนีไม่พ้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ดี

10 ลำดับจังหวัดที่ขนส่งปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม

ออกนอกบริเวณโรงงานมากที่สุด ปี 2563

1. ระยอง
2. ชลบุรี
3. สมุทรปราการ
4. ฉะเชิงเทรา
5. พระนครศรีอยุธยา
6. กรุงเทพมหานคร
7. สระบุรี
8. ปทุมธานี
9. สมุทรสาคร
10. ปราจีนบุรี

423,282.99
234,210.17
120,560.70
74,727.99
67,773.79
59,302.31
52,704.84
49,781.54
41,502.14
30,289.84

ปริมาณที่ขนส่ง (ตัน/ปี)

จังหวัด

ที่มา: รายงานปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน ปี 2563, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปริมาณการแจ้งรับของเสียเข้ามาในบริเวณโรงงาน โดยผู้รับกำจัด
เฉพาะเดือนธันวาคม 2563 

 

จังหวัด

ปริมาณของเสีย

อันตราย (ตัน)

ปริมาณของเสีย

ไม่อันตราย (ตัน)

ปริมาณของเสีย

ทั้งหมด (ตัน)

1. ระยอง
2. ชลบุรี
3. สมุทรปราการ
4. ฉะเชิงเทรา
5. พระนครศรีอยุธยา
6. กรุงเทพมหานคร
7. สระบุรี
8. ปทุมธานี
9. สมุทรสาคร
10. ปราจีนบุรี

รวม 10 จังหวัด

รวมทั้งประเทศ

47,748.29
19,468.20
13,479.25
6,441.45
6,877.05
4,490.44
3,926.05
4,682.34
5,432.05
2,785.80

115,330.92


125,345.50

63,455.72
55,890.48
27,523.84
23,496.46
17,301.27
10,907.47
27,199.75
34,565.08
12,958.88
43,371.17

316,670.10


493,408.30

111,204.00
75,358.68
41,003.08
29,937.91
24,178.32
15,397.91
31,125.79
39,247.42
18,390.93
46,156.97

432,001.02


618,753.80

ที่มา: รายงานปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน ปี 2563, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเทศไทยตกอยู่ท่ามกลางกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระสแความต้องการการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นประเด็นการจัดการกากของเสียอันตรายเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ท้าทายความสามารถของทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการ ภาคประชาชนและชุมชนเองคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น การดำเนินงานควรต้องบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

สำหรับข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ต่อสุขภาพของคนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย รอติดตามได้ใน “ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่” ในรายงานสุขภาพคนไทย 2564 ซึ่งจะออกเร็ว ๆ นี้

2021-February-01.png

ม็อบการเมืองคนรุ่นใหม่ในช่วงปี 2563

กุมภาพันธ์ 2564

2021-February-00.png

โควิด-19: มหันตภัยร้ายเขย่าโลก

กุมภาพันธ์ 2564

ฝุ่นร้าย PM 2.5 ค่าเกินมาตรฐานใน
ทุกจังหวัดของไทย

Artboard 1.png

กุมภาพันธ์ 2564