ครอบครัวไทย...กับวัยรุ่นและเยาวชน

เมษายน 2563

กัญญา อภิพรชัยสกุล

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย 

TH_WEBARTICALE_APR20_14-04.png

“ครอบครัวอบอุ่น” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) สัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในครอบครัว 2) สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ที่ดีต่อกัน 3) ครอบครัวมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ (นางสาวณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน และครอบครัว สสส., 2562)

 

สำหรับครอบครัววัยรุ่นและเยาวชนไทย พบว่า เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่วัยรุ่ยและเยาวชนใช้เวลาทำกิจกรรมพร้อมหน้ากันในบ้านกับสมาชิกครอบครัวอย่างมีความสุขเป็นประจำ ในเรื่องการพูดคุย ปรึกษาหารือ การตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุผลสำคัญพบเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น

TH_WEBARTICALE_APR20_14-05.png

การพูดคุยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือเรื่องพฤติกรรมทางเพศ พบว่ามีไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองเคยคุยกับบุตรหลานของตัวเองในเรื่องเหล่านี้ แต่สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนแล้วลึกๆ ในจิตใจวัยรุ่นและเยาวชนมีความต้องการให้ผู้ปกครองพูดคุย ถามไถ่ในเรื่องเหล่านี้ เพราะนั่นคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยที่มีต่อวัยรุ่นและเยาวชน

 

ครอบครัวไทยหากพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้น มีการสื่อสารให้มากขึ้น มีเวลาให้กันและมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในประเด็นสำคัญของครัว อย่ามัวคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้น จะสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้

 

รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ในหมวด “ครอบครัว” นำเสนอข้อมูลครอบครัวของวัยรุ่นและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็น การทำกิจกรรมในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว การปรึกษาหารือในในประเด็นสำคัญต่างๆ ในครอบครัวซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญยิ่ง

 

สามารถติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่ รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ซึ่งจะออกในเดือนพฤษภาคมนี้

คนไทย 16 ล้านคนเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

เมษายน 2563

การศึกษาที่ไม่ต้องลงทุนสูง

แต่ได้คุณภาพระดับฮาร์วาร์ด

เมษายน 2563

พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยยุคดิจิทัล

เมษายน 2563

TH_WEBARTICALE_APR20_15-01.png

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยจริงหรือ

เมษายน 2563

COVID เหมือนกัน แต่ COVID ไม่เหมือนกัน

ประสบการณ์ร่วม ที่หลากความหมาย
ในหลายเจเนอเรชัน

เมษายน 2563

TH_WEBARTICALE_APR20_14-04.png

ครอบครัวไทย...กับวัยรุ่นและเยาวชน

เมษายน 2563