ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย

เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ที่ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้ประกาศ ยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558-2559 โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สำหรับ ศ.ดร.ป๋วย เป็นอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ส่วน ม.ร.ว.เปีย เป็นอดีต เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ ปฏิรูปการศึกษา และการวางรากฐานระบบอุดมศึกษาของไทย จะครบรอบ 100 ปีของการถึงแก่อสัญกรรม ในปี 2560 โดยยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองไป พร้อมๆ กัน ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณบุคคลสำคัญของ ประเทศสมาชิกที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2505 ถึงปี 2558 ยูเนสโกได้ประกาศ ยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของไทย รวม 26 รายการ เช่น ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองวันพระราชสมภพ ครบ 100 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นต้น

สหประชาชาติยกย่อง “ไทย

ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก”

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก โดยอัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 ในปี 2531 เหลือ เพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 ใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 2 ภายในปี 2560 ซึ่งถือว่าไทยเป็นหนึ่งในกลุ่ม ประเทศที่กำลังจะยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่ สู่ลูกได้สำเร็จ ทำให้สหประชาชาติเสนอชื่อประเทศไทยเข้า สู่กระบวนการขอการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกเป็นประเทศแรกๆ ในโลก การประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ระบบการดำเนินงานด้าน สาธารณสุขในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3) การดำเนินงานด้านสิทธิ มนุษยชน โดยมีเป้าหมายในภาพรวมคือ สามารถลดอัตรา การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้น้อยกว่าร้อยละ 2

 

สำหรับปี 2558 ไทยได้เพิ่มกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อลด การติดเชื้อ โดยดูแลติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อให้ได้รับยา สูตรรวม 3 ตัวที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กินยาหลังคลอดต่อเนื่อง และตรวจเลือดทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด อีกทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ ตรวจอย่างครบวงจร และเริ่มให้ยาทารกที่ติดเชื้อตั้งแต่ แรกเกิด มีระบบติดตามให้กินยาต่อเนื่อง และให้เด็กกิน นมผสมจนกระทั่งอายุ 18 เดือน รวมทั้งขยายความคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ออีกด้วย

“ไทย”ได้รับเลือกให้เป็น

“ประธานกลุ่ม G77” 

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม 77 (Group of Seventy-Seven : G77) ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับรองให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน G77 สำหรับวาระปี 2559 สะท้อน ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบทบาทนำของไทยในการประสานความร่วมมือระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนา นับเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับเลือกให้เป็น ประธาน G77 หลังจากที่ไทยที่เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งเมื่อ 51 ปีก่อน โดยก่อนหน้านี้ บังกลาเทศและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แสดงความจำนงขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน G77 เช่นกัน ทั้งนี้ G77 คือกลุ่มพันธมิตรของประเทศกำลังพัฒนาที่ ร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และร่วมมือกันเพื่อเพิ่ม บทบาทการเจรจาต่อรองในเวทีสหประชาชาติ นับเป็นกลุ่ม การเจรจาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ โดยเริ่มแรกนั้นมี 77 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง ปัจจุบันกลุ่ม G77 มีสมาชิกทั้งสิ้น 134 ประเทศ แต่ยังคงชื่อ กลุ่มเดิมไว้

 

การที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 ส่งผลให้มีบทบาท ในเวทีระหว่างประเทศสูงขึ้น โดยไทยจะทำหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมระหว่างสมาชิก G77 และระหว่าง G77 กับองค์กร ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือ เหนือ - ใต้ (North - South Cooperation) หรือความร่วมมือ ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ความสำเร็จด้านการพัฒนาของไทยในด้านต่างๆ เช่น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ความเท่าเทียมทางเพศ และหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ฯลฯ มีส่วนสำคัญให้ไทยได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ประธาน G77 ดังกล่าว

มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100% 

ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ที่ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้ประกาศ ยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558-2559 โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

สหประชาชาติยกย่อง
“ไทย ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก”

 

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก โดยอัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 ในปี 2531 เหลือ เพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 ใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 2 ภายในปี 2560

“ไทย” ได้รับเลือกให้เป็น
“ประธานกลุ่ม G77”

 

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม 77 (Group of Seventy-Seven : G77) ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับรองให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน G77 สำหรับวาระปี 2559 สะท้อน ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบทบาทนำของไทยในการประสานความร่วมมือระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนา

มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100%

 

นักวิทยาศาสตร์ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา วัคซีนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ได้ในเข็มเดียว จากการวิจัยพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 100 โดย นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่าได้เริ่มพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2552

นักวิทยาศาสตร์ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา วัคซีนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ได้ในเข็มเดียว จากการวิจัยพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 100 โดย นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่าได้เริ่มพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2552 โดยภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกัน ยาวนานประมาณ 5-10 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2563) โดยมอบให้บริษัทยาในญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิต เชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมา ตั้งแต่ปี 2555 ได้ผลประมาณร้อยละ 60 คาดว่าจะสามารถ นำมาใช้ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

 

ในต่างประเทศก็ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดย ดร.โทมัส แชมเบอร์ส จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและ บริษัทซาโนฟี ปาสเตอร์ ที่ฝรั่งเศสทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน Dengvaxia ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของ โลก ใช้เงินลงทุน 1,600 ล้านดอลลาร์ วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพ ป้องกันโรคได้ร้อยละ 60 และลดความรุนแรงโรคได้ร้อยละ 80 ขณะนี้ประเทศไทยกำลังพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนยา ดังกล่าวหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในหลายประเทศ เช่น เม็กซิโกและฟิลิปปินส์ โดยซาโนฟีคาดว่าจะสามารถจำหน่าย วัคซีนนี้ได้ใน 20 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันราว 2,000 ล้านคน