2021-logo.png

นานาชาติยกย่องไทยรับมือ
โควิด-19

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยโควิด-19 นอกประเทศจีนเมื่อต้นปี 2563 แต่ไทยก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในการระบาดรอบแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2563 นานาชาติยกย่องว่าไทยเป็นประเทศที่รับมือกับโควิด-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง

1

01-good-news.jpg

2

นโยบาย "บัตรทองรักษาทุกที่"
ภาคสองของ "30 บาทรักษาทุกโรค"

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(คปสช.) ได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อ “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายของ รมว. สาธารณสุข กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้” หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “บัตรทองรักษาทุกที่”

โดยบริการที่ยกระดับคือเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วย
อาการหนัก สามารถใช้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่โดยเริ่มในเขตกรุงเทพมหานครก่อน และตั้งเป้าไว้ว่าใน 2565 จะขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นวดไทยขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม

3

ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ณ กรุงโบโกตา
สาธารณรัฐโคลอมเบีย ได้มีมติรับรองและประกาศให้ “นวดไทย” (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of The Intangible Cultural Heritage)

4

สสส. คว้ารางวัลองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพระดับโลก "Nelson Mandela"

“สสส.” ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกให้รับรางวัลด้านการสร้างเสริมสุขภาพเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela Award for Health Promotion) ที่มอบเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ในฐานะองค์กรที่อุทิศการทงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาตลอด 20 ปีจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่อุทิศการทงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564