ระบบหลักประกันสุขภาพ

เพื่อประชาชนถูกสั่นคลอน

ในช่วงปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดย สปสช. ถูกตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน การจำกัด งบประมาณสนับสนุนของรัฐต่อระบบหลักประกันสุขภาพ และการตรวจสอบการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสุขภาพ เช่น สสส. ซึ่งรัฐบาลให้เหตุผลว่า มีการใช้งบกองทุน สสส. ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ จนนำไปสู่ การปลด บอร์ด สสส. ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้รับผลกระทบ ไม่สามารถ ดำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ยูเนสโกยกย่อง อ.ป๋วย และ ม.ร.ว.เปีย เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ที่ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 38 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้ประกาศ ยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าพระยาพระเสด็จ สุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558-2559 โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

สหประชาชาติยกย่อง
“ไทย ยุติการติดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก”

 

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการ ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก โดยอัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 ในปี 2531 เหลือ เพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 ใกล้เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 2 ภายในปี 2560

“ไทย” ได้รับเลือกให้เป็น
“ประธานกลุ่ม G77”

 

ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม 77 (Group of Seventy-Seven : G77) ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับรองให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน G77 สำหรับวาระปี 2559 สะท้อน ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และบทบาทนำของไทยในการประสานความร่วมมือระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนา

มหิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100%

 

นักวิทยาศาสตร์ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา วัคซีนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ได้ในเข็มเดียว จากการวิจัยพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสได้ ร้อยละ 100 โดย นพ.สุธี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่าได้เริ่มพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2552